Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

 

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

 

 

Członkowie Rady:

Magdalena Grudziecka

Mediator w zakresie mediacji rodzinnych, cywilnych i gospodarczych, karnych, nieletnich sprawców czynów karalnych (ponad 2500 przeprowadzonych mediacji). Mediacją zajmuje się od 2002 r.,trener i superwizor mediacji, wiceprezes ZG PCM. Uczestniczka programów AGIS, COSTA, Accessibility and Initiation of Restorative Justice realizowanych we współpracy z Europejskim Forum Sprawiedliwości Naprawczej z siedzibą w Brukseli, w 2004 roku odbyła staż przy Parlamencie Europejskim.

Od 2003 r. koordynatorka oraz współautorka i realizatorka projektów dotyczących mediacji oświatowych, szkolnych i rówieśniczych oraz konferencji sprawiedliwości naprawczej w reintegracji nieletnich sprawców czynu karalnego. Współautorka projektów wprowadzania mediacji do szkół, ekspert programu społecznego „Szkoła bez Przemocy”.

Współautorka i realizatorka projektów i programów szkoleniowych oraz skryptów z zakresu mediacji karnej, z nieletnim sprawcą czynu karalnego, rodzinnych, oświatowych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych i konsumenckich, realizowanych m.in. dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Komisji Nadzoru Finansowego, Europejskiego Centrum Konsumentów, Powiatowych Ośrodków Pomocy Rodzinie, banków, korporacji biznesowych i prawniczych. Współautorka programów studiów podyplomowych z zakresu mediacji i wykładowca -  m.in. dla Wydziału Prawa – Katedra Negocjacji i Mediacji i Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego, organizacji społecznych i mediacyjnych innych państw.

Doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, absolwentka Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej UW, Zarządzania i Marketingu UW, Ddiploma Di Gestalt Counselling - Instituto Gestalt Firenze i Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie.

 

Wojciech Juszkiewicz                                                                                                  

Prezes Sądu Rejonowego w Bytowie, sędzia orzekający w sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich. W latach 2007 – 2010 pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji gdzie zajmował się realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie budowy systemu wsparcia dla pokrzywdzonych przestępstwem. Interesuje się problematyką wtórnej wiktymizacji oraz mediacji w sprawach rodzinnych. Publikował na łamach „Niebieskiej Linii”, „Na Wokandzie” oraz „Legal Aid Administration of Latvia".

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim, studium polityki zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, studia podyplomowe z psychologii w praktyce wymiaru sprawiedliwości w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej oraz podyplomowe studia prawa cywilnego dla sędziów na Polskiej Akademii Nauk.

 

Zbigniew Miczek

Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie, Wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda, Członek Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego, Członek Zespołu Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej, Członek Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego przy Ministrze Gospodarki.

Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie, orzekający w sprawach gospodarczych i upadłościowych. W latach 2006 – 2007 był oddelegowany do pracy asystenta sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego.

Ukończył wyższe studia prawnicze (UMCS Filia w Rzeszowie 1994 r.) oraz studia podyplomowe Ekonomia, finanse i zarządzanie w procesie upadłościowym (SGH 2009 r.).

Aktualnie jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Od 2011 roku współpracuje z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie prowadzenia warsztatów szkoleniowych dotyczących realizacji umów zawieranych w trybie zamówień publicznych.

W latach 1998 – 2006 był pracownikiem naukowym UMCS Filia w Rzeszowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, zaś w latach 2009 – 2013  wykładowcą Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu.

W swoich zainteresowaniach naukowych skupia się na ekonomicznych aspektach sporów i procesów sądowych, wpływie postepowań́ sądowych na efektywność́ prowadzenia biznesu, pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów, podmiotowości przedsiębiorców, eliminowaniu ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej na styku przedsiębiorcy-organy władzy publicznej oraz jawności publicznej funkcjonowania sądów.

Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu procedury cywilnej, prawa gospodarczego i upadłościowego.

 

Barbara J. Pawlak

Adwokat, negocjator, mediator. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich oraz Master Class of Management Psychologia Działań Menadżerskich – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Program on Negotiation – Harvard Law School (USA), International Business Negotiation – Hamline University School of Law (USA), podyplomowych studiów: „Mediacje i negocjacje sądowe i pozasądowe” oraz „Mediacje i negocjacje prawnicze” – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, „Mediacje i negocjacje biznesowe” – Uczelnia im. Łazarskiego, „Negocjacje i mediacje międzynarodowe” – Collegium Civitas, „Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym” – Uniwersytet Warszawski. Visiting scholar – Catholic University Leuven (Belgia).

Uczestniczka projektów międzynarodowych: Baltic University Programme, The ECLAN PhD Seminar –  University of Copenhagen (Dania), “Mediation and Other Methods to Foster Democratic Dialogue” oraz “Alternative Dispute Resolution International Business Negotiation” – Central European University (Węgry), “International Business and Negotiation” – University of St. Andrews (Szkocja),  “Mediaton, ADR&ODR” – Academy of European Law (Niemcy), “Accessibility and Initiation of Restorative Justice” – European Forum for Restorative Justice (Belgia), “The Victim’s Directive – Challenges and Opportunity for RJ” – European Forum for Restorative Justice (Portugalia). Uczestniczka Projektu Skills Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Posiada certyfikaty mediatora: the State Bar of California oraz the American Bar Association, uprawnienia mediatora potwierdzone przez Polskie Centrum Mediacji, Krajowy Sąd Arbitrażowy oraz Stowarzyszenie Notariuszy RP. Autorka publikacji i wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz wykładowca. Zainteresowania badawcze: sprawiedliwość naprawcza, negocjacje, zmiana postaw i zachowań.

 

Katarzyna Przyłuska-Ciszewska

Adwokat, mediator sądowy. Prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką specjalizującą się w procesach sądowych, a także postępowaniach arbitrażowych, obsługuje podmioty krajowe i zagraniczne przy użyciu alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Faculte International pour l’Enseignement du Droit Compare w Strasburgu, stypendystka Fundacji im. Stefana Batorego (Facolta di Giurisprudenza, Universita di Bologna, Włochy). Ukończyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w 2001 r. oraz aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie w 2004 r. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Do listopada 2014 r. Przewodnicząca Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W ubiegłych kadencjach, członek Zespołu Wizytatorów Naczelnej Rady Adwokackiej, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji Lewiatan przy Sądzie Arbitrażowym Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.

Certyfikowany mediator ADR Group, Londyn, Wielka Brytania.  W 2013 r. rozpoczęła szkolenie CIArb przygotowujące do uzyskania kwalifikacji międzynarodowego arbitra.

 

Joanna Sauter-Kunach

Sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę sędziego rozpoczęła w 1994 roku. Orzekała w wydziałach karnym, rodzinnym, gospodarczym i cywilnym w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. W 2010 roku rozpoczęła pracę w wydziale cywilnym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe: Prawo europejskie na Uniwersytecie Gdańskim, Ekonomia i prawo gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej, Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, Prawo Cywilne w Państwowej Akademii Nauk. W 2013 roku została delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie pełni obowiązki głównego specjalisty ds. mediacji w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, w wydziale ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji.

 

Maciej Tański

Mediator specjalizujący się w sprawach cywilnych, przede wszystkim w gospodarczych i rodzinnych oraz organizacyjnych. Od 2001 roku związany z Centrum Mediacji Partners Polska przy Fundacji Partners Polska, a od 2002 roku także z Centrum Mediacji Gospodarczej w Warszawie. Oprócz pomagania w rozwiązywaniu sporów na drodze mediacji, szkoli nowych mediatorów i pomaga już praktykującym mediatorom w doskonaleniu ich umiejętności.

Był członkiem Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości poprzednich dwóch kadencji.

 

Kamil Zawicki

Adwokat, partner w Kubas Kos Gałkowski. Przewodniczący Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda. Członek Rady Redakcyjnej (Editorial Board) Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Członek Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej przy Ministrze Gospodarki (2013). Rekomendowany Arbiter Sądu Arbitrażowego Lewiatan oraz nominowany do Rady Karpackiego Sądu Arbitrażowego. Trener drużyn UJ: FDI Moot 2014 (Foreign Direct Investment, III Miejsce w finałach światowych), DCFR KIG Moot (rundy finałowe). 

Koncentruje się na budowaniu skutecznych scenariuszy procesowych i arbitrażowych oraz efektywnych technik negocjacyjnych. Był zaangażowany w szereg europejskich postępowań sądowych i arbitrażowych na zlecenie jednej z największych firm telekomunikacyjnych w sporze o przejęcie kontroli nad operatorem telefonii komórkowej. Ekspert w zakresie międzynarodowych umów handlowych, procesów sądowych, w tym procesów inwestycyjnych i budowlanych oraz szeroko pojętego obrotu gospodarczego. Nadzoruje w Kancelarii German Desk świadczący pomoc prawną dla inwestorów z niemieckojęzycznych obszarów gospodarczych. Zainteresowania: prawo autorskie i prasowe.

Autor szeregu publikacji i wystąpień konferencyjnych na temat arbitrażu, w tym arbitrażu inwestycyjnego, prawa handlowego, prawa ubezpieczeń i reasekuracji. Ekspert z zakresu ubezpieczeń i reasekuracji dla Guy Carpenter & Company. Członek International Bar Association (IBA), Die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS), The Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) oraz The London Court of International Arbitration (LCIA).

 

Dodatkowe informacje na temat działalności Rady oraz jej wcześniejszych kadencji dostępne pod adresem: https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/spoleczna-rada-ds-alternatywnych-metod-rozwiazywania-konfliktow-i-sporow/o-radzie/

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych