PRAWO

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

PUBLIKACJE, AKTY PRAWNE, STATYSTYKI

Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych

Informacja o mediacji cywilnej
Informacja o mediacji karnej Informacja o mediacji karnej
Informacja o mediacji nieletnich Informacja o mediacji nieletnich
Informacja o mediacji rodzinnej Informacja o mediacji rodzinnej

Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów. Informator dla pokrzywdzonego
Infomator oraz broszury mediacyjne, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, są publikacjami które mogą być dystrybuowane wyłącznie nieodpłatnie

Informator dla pokrzywdzonego
Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów
Informator w wersji elektronicznej wraz z wzorami pism procesowych, adresami ośroków mediacji i regulacjami prawnymi Informator w wersji elektronicznej wraz z wzorami pism procesowych, adresami ośroków mediacji i regulacjami prawnymi

Międzynarodowe i Polskie standardy dotyczące mediacji

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. UE L z dnia 24 maja 2008 r.)
2. Rekomendacja Rec (2002)10 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie mediacji w sprawach cywilnych z 18 września 2002 r. 2. Rekomendacja Rec (2002)10 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie mediacji w sprawach cywilnych z 18 września 2002 r.
3. Rekomendacja Nr R (99) 19 Komitetu Ministrów [Rady Europy] dla Państw Członkowskich o mediacji w sprawach karnych (przyjęta przez Komitet Ministrów 15 września 1999 r. na 679 posiedzeniu przedstawicieli Ministrów i Komentarz) 3. Rekomendacja Nr R (99) 19 Komitetu Ministrów [Rady Europy] dla Państw Członkowskich o mediacji w sprawach karnych (przyjęta przez Komitet Ministrów 15 września 1999 r. na 679 posiedzeniu przedstawicieli Ministrów i Komentarz)
4. Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów do Państw Członkowskich na temat Mediacji Rodzinnych oraz Memorandum Wyjaśniające  4. Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów do Państw Członkowskich na temat Mediacji Rodzinnych oraz Memorandum Wyjaśniające
5. Europejski Kodeks Postępowania Mediatorów 5. Europejski Kodeks Postępowania Mediatorów
6. Deklaracja wrocławska dotycząca mediacji dwunarodowściowych 6. Deklaracja wrocławska dotycząca mediacji dwunarodowściowych (liczba pobrań: 3225)
7. Standardy mediacji ADR uchwalone przez Społeczną Radę ds. ADR 7. Standardy mediacji ADR uchwalone przez Społeczną Radę ds. ADR
8. Kodeks etyczny mediatorow polskich (maj 2008) 8. Kodeks etyczny mediatorow polskich (maj 2008)
9. Standardy szkolenia mediatorów 9. Standardy szkolenia mediatorów

Polskie akty prawne regulujące mediację
Regulacje karne

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555 z późn. zm., aktualna regulacja mediacji w k.p.k. obowiązuje od 1 lipca 2003 r., a została wprowadzona Ustawą z 10 stycznia 2003 r., Nr 17, poz. 155 )
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 108, poz. 1020)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U, nr 108, poz. 1026 ze zm)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557 z późn. zm.; mediację wprowadzono na mocy ustawy z 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 142, poz. 1380, która weszła w życie 1 września 2003 r.)

Regulacje dotyczące nieletnich

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ((Dz. U. 2002 r., Nr 11, poz. 109 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich Dz. U. Nr 90, poz. 1009
Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich Dz. U. nr 239, poz. 2037

Regulacje cywilne

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.; mediacja została wprowadzona do k.p.c. Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1438; weszła w życie 10 grudnia 2005 r.) w oparciu o załącznik - mediacja k.p.c., przepisy dotyczące mediacji w brzmieniu obowiązującym od dnia 19 kwietnia 2010 r.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1398 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

Omówienie obowiązujących regulacji prawnych
Infomator oraz broszury mediacyjne, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, są publikacjami które mogą być dystrybuowane wyłącznie nieodpłatnie

Mediacja w polskim prawie cywilnym - sędzia Rafał Cebula
(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.)
Mediacja w polskim prawie cywilnym - sędzia Rafał Cebula - errata do broszury z 1 września 2011 r. Mediacja w polskim prawie cywilnym - sędzia Rafał Cebula - errata do broszury z 1 września 2011 r.
(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.)
Mediacja w polskim prawie karnym - sędzia Agnieszka Rękas Mediacja w polskim prawie karnym - sędzia Agnieszka Rękas
(stan prawny na 1 września 2011 r.)
Mediacja w polskim prawie nieletnich - sędzia Barbara Wajerowska–Oniszczuk Mediacja w polskim prawie nieletnich - sędzia Barbara Wajerowska–Oniszczuk
(stan prawny na 1 września 2011 r.)
Mediacja w sprawach cywilnych - dr Rafał Morek Mediacja w sprawach cywilnych - dr Rafał Morek
(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.)
Mediacja w sprawach cywilnych - dr Rafał Morek - errata do broszury z 1 września 2011 r. Mediacja w sprawach cywilnych - dr Rafał Morek - errata do broszury z 1 września 2011 r.
(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.)
Mediacja w sprawach gospodarczych - adw. Sylwester Pieckowski Mediacja w sprawach gospodarczych - adw. Sylwester Pieckowski
(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.)
Mediacja w sprawach gospodarczych - adw. Sylwester Pieckowski - errata do broszury z 1 września 2011 r. Mediacja w sprawach gospodarczych - adw. Sylwester Pieckowski - errata do broszury z 1 września 2011 r.
(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.)
Mediacja w sprawach rodzinnych - dr Agata Gójska Mediacja w sprawach rodzinnych - dr Agata Gójska
(stan prawny na 1 września 2011 r.)
Mediacja w sprawach karnych - prof. dr hab. Ewa Bieńkowska Mediacja w sprawach karnych - prof. dr hab. Ewa Bieńkowska
(stan prawny na 1 września 2011 r.)
Mediacja w sprawach nieletnich - prof. dr hab. Ewa Bieńkowska Mediacja w sprawach nieletnich - prof. dr hab. Ewa Bieńkowska
(stan prawny na 1 września 2011 r.)

Dane statystyczne dotyczące mediacji

Postępowanie mediacyjne na podstawie art. 23a k.p.k. w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury 1998 - 2011
Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych w latach 2006 - 2012 Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych w latach 2006 - 2012
Postępowania w sprawach karnych w sądach powszechnych zakończone w wyniku postępowania mediacyjnego w latach 1998 - 2012 Postępowania w sprawach karnych w sądach powszechnych zakończone w wyniku postępowania mediacyjnego w latach 1998 - 2012
Postępowania w sprawach nieletnich (rodzinnych) w sądach powszechnych zakończone w wyniku postępowania mediacyjnego w latach 2004 - 2012 Postępowania w sprawach nieletnich (rodzinnych) w sądach powszechnych zakończone w wyniku postępowania mediacyjnego w latach 2004 - 2012
Sprawy mediacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy w sądach rejonowych w latach 2006 - 2012 Sprawy mediacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy w sądach rejonowych w latach 2006 - 2012
Postępowania w sprawach rodzinnych w sądach powszechnych zakończone w wyniku postępowania mediacyjnego w latach 2006 - 2012 Postępowania w sprawach rodzinnych w sądach powszechnych zakończone w wyniku postępowania mediacyjnego w latach 2006 - 2012
Postępowanie mediacyjne w sprawach gospodarczych w latach 2006 - 2012 Postępowanie mediacyjne w sprawach gospodarczych w latach 2006 - 2012

Informacje o liczbie postępowań mediacyjnych oraz wyniku mediacji

Statystyki mediacji do 2010r.- procentowe ujęcie wyników mediacji.doc

Uwaga
Skuteczność mediacji, zgodnie ze statystyką, oceniana jest na podstawie ilości zawartych ugód lub umorzonych postępowań w wyniku zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. Statystyki nie mierzą więc stopnia wyciszenia emocji stron i stworzenia warunków do spokojnej rozmowy o sporze i porozumienia, jak ten spór w sposób najbardziej korzystny dla obu stron rozwiązać.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych