DZIAŁANIA

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów

Projekt predefiniowany nr 6 pt. „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”.

Okres realizacji: 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2015 r.

Budżet projektu: 720 000 EURO

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

REZULTATAMI PROJEKTU BĘDĄ:

  • pozyskanie wiedzy na temat przyczyn niewielkiej popularności mediacji;
  • upowszechnienie wiedzy na temat mediacji.

UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU:

Mimo szeregu działań podjętych w ostatnich latach w celu upowszechnienia mediacji, wyniki najnowszych badań opinii publicznej i aktualne statystyki pokazują, iż wciąż jest to rzadko stosowany instrument. W związku z tym pożądana jest realizacja badania na temat przyczyn utrzymującego się negatywnego stanu oraz kontynuowanie działań propagujących ten instrument, przy wykorzystaniu wsparcia Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Proponowany projekt stanowić będzie uzupełnienie i kontynuację szeregu przedsięwzięć realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Stąd też wskazana jest realizacja projektu z poziomu centralnego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, tak żeby wdrażane w ramach różnych przedsięwzięć działania propagujące mediację stanowiły spójną strategię.

OGÓLNY OPIS DZIAŁAŃ / ZADAŃ W PROJEKCIE:

  • wykonanie projektu badawczego w celu zdiagnozowania przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwań popularności mediacji, zarówno w społeczeństwie, jak i wśród sędziów i prokuratorów (dzięki badaniom zostaną określone kierunki i adresaci kampanii informacyjnej oraz szkoleń);
  • działania zmierzające do upowszechnienia w społeczeństwie wiedzy o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów. Szczególny nacisk zostanie położony na ugruntowanie wiedzy w tym zakresie wśród sędziów, prokuratorów i mediatorów, dla których planuje się przeprowadzenie szkoleń. Natomiast z myślą o całym społeczeństwie, w tym aktualnych i potencjalnych uczestnikach postępowań sądowych, zostałaby przeprowadzona kampania informacyjna oraz uruchomiona strona internetowa.

GRUPA DOCELOWA:

Grupą docelową są sędziowie, prokuratorzy, mediatorzy oraz ogół społeczeństwa, stanowiący potencjalnych uczestników postępowań sądowych

BENEFICJENT PROJEKTU:

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądów.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych