DZIAŁANIA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI W PRZEDMIOCIE MEDIACJI

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

W listopadzie 2009 r. został powołany do życia w MinisterstwieSprawiedliwości Departament Praw Człowieka, z dniem 1 kwietnia 2010 r. metody ADR, w tym mediacja przeszły do kompetencji tegoż Departamentu (obecnie Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka). Usytuowanie mediacji w jednym miejscu struktury organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości spowodowało urealnienie prowadzenia skutecznych działań na rzecz upowszechniania i popularyzacji metod ADR wrozwiązywaniu sporów.

Ministerstwo Sprawiedliwości przykłada szczególną wagę do zagadnień ADR. Uznano, żepodniesienie poziomu wiedzy o alternatywnych metodach rozwiązywania konfliktów isporów, w szczególności mediacji, możliwe jest poprzez działania o dwojakim charakterze: poprzez kampanie społeczne o charakterze informacyjno – edukacyjnym oraz szkolenia z zakresu ADR.

Kampanie społeczne skierowane są do trzech grup odbiorców:

  • społeczeństwa, jako ogółu- celem kampanii skierowanej do tej grupy beneficjentów jest upowszechnienie wiedzy społecznej o alternatywnych metodach rozwiązywania konfliktów i sporów, a przede wszystkim uświadomienie, że aby rozwiązać mój spór, nie muszę iść do sądu, mogę go rozwiązać poprzez rozmowę, kompromis, konsensus. Chodzi także o zmianę sposobu myślenia na temat rozwiązania sporu, zmiana stereotypu: „oko za oko, ząb za ząb” na „wartość oka za oko, wartość zęba za ząb”. Ważne jest także wprowadzenie w miejsce sprawiedliwości karnej – sprawiedliwości naprawczej jako właściwej filozofii odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę czy uczynioną krzywdę, przejęcie przez sprawcę odpowiedzialności za czyn zabroniony izwiązane z tym działania naprawcze czy zadośćuczynieniowe. Istotą jest tu nabycie przez społeczeństwo przekonania, że nie tylko sąd rozstrzygnie nasz spór. Sąd powinien być ostatecznością.
  • stron zaistniałego sporu lub konfliktu, a więc stron postępowania przygotowawczego lub sądowego. Celem jest uświadomienie, że mediacja pozwala na samodzielne wypracowanie rozwiązania sporu i że nie jest ono narzucone przez organ procesowy. Wypracowane samodzielnie rozwiązanie niewątpliwie satysfakcjonuje obie strony, są one bardziej skłonne wykonać porozumienie niż gdy mamy do czynienia z narzuconym rozstrzygnięciem. Powoduje to upodmiotowienie stron konfliktu, stają się one gospodarzami procesu, partnerami w rozmowie o sporze, a nie osobami pełniącymi ściśle określone, przeciwstawne role. Mediacja w przypadku niedojścia do porozumienia czy niezawarcia ugody może wyciszyć lub wygasić emocje, które często nie pozwalają stronom sporu na rzeczowe przedstawienie swoich racji i znalezienie rozwiązania. Kampania ma także na celu pokazanie zalet ADR, w tym szybkości postępowania, mniejszych jego kosztów, trwałości i skuteczności porozumienia, podmiotowości stron;
  • grup zawodowych: sędziów, referendarzy, prokuratorów, mediatorów, funkcjonariuszy policji, kuratorów sądowych i korporacji prawniczych. Celem jest zwiększenie dostępności do sądów, zachęcenie do rozwiązywania konfliktów isporów metodami ADR, z pomocą instytucji nieformalnych, pozasądowych – organizacji pozarządowych, co ma niewątpliwy wpływ na rozbudowę społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki temu wymiar sprawiedliwości będzie mógł zająć się tylko tymi sporami, których nie udało się rozwiązać poza systemem wymiaru sprawiedliwości, przez inne upoważnione do tego podmioty. Rola prawników w procesie ADR powinna polegać na przewidywaniu możliwości wdrożenia w przyszłości już na etapie opracowywania lub opiniowania projektów umów bądź kontraktów, a następnie na zastępstwie prawnym w postępowaniu przed sądem polubownym lub pomoc w rozmowach wprocedurze mediacyjnej.

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadziło kampanię społeczną w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie” Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007-2013. – „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”. Pierwsze działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym z zakresu ADR rozpoczęły się w październiku 2010r. i od tego czasu są one prowadzone pod ogólnym hasłem „Masz prawo do mediacji”.

W ramach projektu Ministerstwo wydało informator o ADR zatytułowany: „Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? mediacja i sądownictwo polubowne. Zostałem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej?”, w nakładzie 500.000 egzemplarzy, w którym wprzystępny sposób, w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, wyjaśnione są najważniejsze zasady oraz sposób prowadzenia różnych form mediacji. Taka formuła pozwala na szybkie i łatwe korzystanie z informatora nie tylko osobom, które posiadają już pewną wiedzę o mediacji i arbitrażu lub prawach pokrzywdzonego w procesie karnym, a chciałyby ją poszerzyć bądź usystematyzować, ale przede wszystkimosobom, które dotychczas nie posiadały żadnej wiedzy na ten temat, a chciałyby poznać problematykę i zalety ADR oraz uprawnienia procesowe. Informator skierowany jest zatem nie tylko do stron istniejących już konfliktów czy sporów, ale także do wszystkich, którzy sami bądź których bliscy znajdą się w sporze i będą poszukiwać sposobów rozwiązania sprawy. W wersji elektronicznej jest on dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przekazano także do dystrybucji 375.000 ulotek informujących omediacji oraz 3.000 plakatów. Ulotki dotyczą 6 rodzajów mediacji: mediacji karnej, mediacji nieletnich, mediacji rodzinnej, mediacji gospodarczej, mediacji cywilnej imediacji transgranicznej. Odnośnie plakatów, dotyczą one dwóch rodzajów mediacji: mediacji gospodarczej i mediacji rodzinnej.

Również w zakresie mediacji rodzinnej i gospodarczej wyprodukowano spoty telewizyjne i radiowe (po 30 i 15 sek.). W pierwszym kwartale 2011r. trwała ich emisja w głównych kanałach ogólnopolskich telewizji, a przez październik i listopad emitowane były po raz kolejny w trzech głównych, ogólnopolskich kanałach telewizyjnych.

Równolegle od listopada do grudnia 2011r. w telewizjach o profilu biznesowym (TVN CNBC Biznes oraz TV Biznes) emitowane były programy promujące mediację gospodarczą. Wzmocnieniem ww. działań stanowiły artykuły tematyczne w Gazecie Wyborczej oraz akcja audycji tematycznych w TOK FM, Roxy FM oraz Radiu Złote Przeboje wraz z emisją spotów radiowych w stacjach grupy RMF FM. Dzięki szerokiemu spektrum środków przekazu wiadomości dotyczące mediacji gospodarczej miały szansę dotrzeć do szerokiego grona zainteresowanych.

Wydrukowano i rozesłano 2 miliony broszur informacyjnych o mediacji,trzech nowych- opisujących mediacje wprawie karnym, cywilnym i rodzinnym oraz pięciu wznawianych- omediacji w sprawach rodzinnych, gospodarczych, cywilnych, nieletnich i karnych. Dotarły one do każdego z sądów okręgowych, komend wojewódzkich Policji i ośrodków mediacyjnych. Można je także pobrać w wersji elektronicznej ze strony Ministerstwa.

W celu lepszej realizacji zadań dotyczących upowszechniania mediacji Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje stałą współpracę z innymi instytucjami i podmiotami, m.in. Społeczną Radą ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości (organ składający się zwybitnych praktyków i przedstawicieli świata nauki, Rada opiniuje wszystkie działania Ministerstwa Sprawiedliwości, a także kreuje kierunki, w jakich powinny iść dalsze działania Ministerstwa w tym zakresie), Rzecznikiem Praw Dziecka, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, siecią koordynatorów ds. mediacji, organizacjami pozarządowymi reprezentującymi środowisko mediatorów, w tym Stowarzyszeniem Mediatorów Rodzinnych, Polskim Centrum Mediacji, Dolnośląskim Ośrodkiem Mediacji, Wydawnictwem Wolters Kluwer, innymi resortami i instytucjami.

W dniu 19 października 2011r. razem z Rzecznikiem Praw Dziecka i we współpracy ze Społeczną Radą ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości w Warszawie, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji (MDM), Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało konferencję pt. „Mediacja w Polsce– stan i perspektywy”. Jednym z celów konferencji była analiza obecnych regulacji dotyczących mediacji w Polsce, ich skuteczności i perspektyw pożądanych zmian. Odbyło się też pięć spotkań panelowych w przedmiocie standardów i certyfikacji mediatorów, kontaktów mediatora z sądem, działań legislacyjnych i organizacyjnych które należy podjąć, aby zachęcić sędziów iinne organy procesowe do szerszego korzystania z mediacji (czypotrzebna jest ustawa o mediacji?), oraz w przedmiocie mediacji jako metodzie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.

Z okazji MDM organizowane były różne działania o charakterze lokalnym, mające na celu zwrócenie uwagi na możliwość pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w które włączyły się nie tylko sądy, w szczególności poprzez działania Koordynatorów ds. mediacji, ale także środowiska mediatorów, liczne organizacje pozarządowe i inne podmioty zainteresowane popularyzacją ADR w Polsce. Opis tych wydarzeń dostępny jest na stronach www Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że obchody MDM odbywały się w wielu miastach i w różnych formach, m.in. wydrukowano ulotki informacyjne i biuletyny informacyjne, przygotowano stanowiska informacyjne o mediacji w sądach i na uczelniach wyższych, pokazy scenek mediacyjnych „na żywo”, prezentację filmów o mediacji, zorganizowano konkursy, bezpłatne warsztaty, wykłady, szkolenia i porady, konferencje prasowe, audycje radiowe, reportaże telewizyjne, spotkania z młodzieżą. Zorganizowano konferencje, seminaria, spotkania sędziów z mediatorami, „dni otwarte” poświęcone mediacji.

Z okazji obchodów MDM, przy współpracy zWydawnictwem Wolters Kluwer Polska wyprodukowano koszulki ze znakiem firmowym mediacji oraz hasłem kampanii, a także materiały promocyjne, które przekazane zostały podmiotom organizującym obchody MDM w Polsce

W lipcu 2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości utworzyło sieć Koordynatorów ds. mediacji. Funkcja ta została powierzona osobom posiadającym wiedzę z zakresu ADR, wszczególności mediacji oraz cieszącym się autorytetem wśród sędziów.Koordynatorzy mają być łącznikiem pomiędzy sędziami i mediatorami oraz pomiędzy sędziami iMinisterstwem Sprawiedliwości w zakresie popularyzacji i upowszechniania mediacji jako formy rozwiązywania sporów i konfliktów. Bardzo ważne jest wzajemne poznanie środowiska mediatorów z sędziami i zbudowanie zaufania do mediatorów, ich fachowości i kwalifikacji, co może zachęcić sędziów do korzystania z mediacji.

W październiku i listopadzie 2011r. odbyły się szkolenia dla sędziów, mediatorów oraz pracowników punktów obsługi interesanta, a więc osób, które jako pierwsze mają kontakt ze stronami sporu, dotyczące mediacji i innych metod ADR. Szkolenia te miały na celu nie tylko przybliżyć problematykę alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, ale przede wszystkim zachęcić do szerokiego korzystania z form ADR w bieżącej pracy.

Opracowany został znak firmowy mediacji – logo, którym są dwie splecione dłonie i napis „Masz prawo do mediacji”.

Zadania z tego zakresu zostały także wpisane do strategii „Sprawne Państwo” oraz zaliczone do programu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości – działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni” ogłoszonego 9 sierpnia 2010 r.

W sierpniu 2012r. Ministerstwo Sprawiedliwości wdraża miesięczną, ogólnopolską kampanię outdoorową promującą mediację. Wzór naszych plakatów mediacyjnych zostanie przekształcony na billboardy, metroboardy oraz na reklamę internetową i prasową.

17 października 2012r. z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji odbyła się konferencja pn. Mediacja – inna forma sprawiedliwości. Bliższe informacje w zakładce Międzynarodowego Dnia Mediacji 2012.

Ministerstwo Sprawiedliwości, we współpracy ze Społeczną Radą ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości opracowało cztery druki informacji o mediacji dla stron postępowań sądowych. Będą one rozesłane do sądów wszystkich szczebli, z prośbą o załączanie ich do pism kierowanych do stron w poszczególnych rodzajach spraw. Informacje w formie elektronicznej są do pobrania z zakładki Publikacje, akty prawne, statystyki."

Ministerstwo Sprawiedliwości zleciło aktualizację 3 broszur mediacyjnych (cywilnych i gospodarczej), wprowadzając w nich dane zgodne ze stanem prawnym na 1 grudnia 2012r. Uwzględniona została w nich przede wszystkim nowela Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 2 maja 2012r. Nowe broszury, a także erraty do starszej wersji dostępne są w zakładce prawo.

W zakładce publikacje » materiały promocyjne pojawiły się nowe materiały promujące mediację - zmodyfikowane plakaty mediacji gospodarczej i rodzinnej oraz sześć rodzajów ulotek opisujących mediację w różnych rodzajach spraw.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych