Konferencja „Mediacja misją dobrych usług”/ „Mediation as a mission of good offices

Zaproszenie do uczestnictwa w międzynarodowej Konferencji „Mediacja misją dobrych usług”/ ”Mediation as a mission of good offices”   Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zapraszają do uczestnictwa w Konferencji „Mediacja misją dobrych usług”/ ”Mediation as a mission of good offices”, kt&o...

Archiwum aktualności

Masz prawo do mediacji

Nie z każdym sporem musisz iść do sądu – wybierz mediację!

W mediacji strony decydują same

Bezstronny mediator pomoże Wam rozwiązać spór

Mediacja jest szybsza, tańsza i mniej stresująca niż proces sądowy

Ugoda po zatwierdzeniu jej przez sąd ma skutek wyroku

Mediatora szukaj na stronie internetowej sądu okręgowego

Wystąp z wnioskiem o mediację

Bądź aktywny w swojej sprawie- zadecyduj o sposobie rozwiązania sporu

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych/gospodarczych

 

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Mediacja przerywa bieg przedawnienia. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

 

Korzyści z mediacji

 

 • Mediacja stwarza stronom, w tym przedsiębiorcom, szansę na szybkie, tanie i ostateczne rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.
 • Mediacja pozwala także na utrzymanie wzajemnych relacji.
 • Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.
 • Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

 

Jak sprawa trafia do mediacji?

 

 • Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu albo po wszczęciu postępowania - na podstawie postanowienia sądu.
 • W każdym wypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.
 • Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.

 

Kto decyduje o wyborze mediatora?

 

 • Mediatora wspólnie wybierają strony albo sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów.
 • Jak długo może trwać mediacja?
 • Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu nie powinno trwać dłużej niż miesiąc, jednak na zgodny wniosek stron może być przedłużone.

 

Jak przebiega mediacja?

 

 • Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania.
 • Mediator wyjaśnia zasady i przebieg postępowania mediacyjnego oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację.
 • Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą się także odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron.
 • Strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji.
 • Mediacja jest poufna. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim.
 • Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.
 • Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

 

W jaki sposób może zakończyć się mediacja?

 

 • Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony.
 • Mediator doręcza stronom odpis protokołu.
 • Mediator przekazuje sądowi protokół oraz ugodę, o ile została zawarta.
 • Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.
 • Sąd nie zatwierdzi ugody jeśli jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.
 • Jeśli ugoda której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.
 • W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

 

Ile kosztuje mediacja?

 

 • Koszty mediacji ponoszą strony. Są one zazwyczaj ponoszone po połowie, chyba że strony ustalą inny sposób rozliczeń.
 • W postępowaniu mediacyjnym, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu wysokość wynagrodzenia mediatora w sporach niemajątkowych wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde następne posiedzenie - 100 zł (łącznie nie więcej niz 450 zł). Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji, w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za posiedzenie. Do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.
 • Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów wywołanych nieusprawiedliwioną odmową udziału w mediacji, na którą strona uprzednio wyraziła zgodę.
 • Jeśli dojdzie do zawarcia ugody, która jest wynikiem mediacji, strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu.
 • W przypadku mediacji, do której doszło nie na podstawie postanowienia sądu, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych

 

Mediacja to sposób dobrowolnego rozwiązywania problemów, powstałych w wyniku przestępstwa, na drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i podejrzanego lub oskarżonego, z pomocą mediatora. Mediacja może dotyczyć wszystkich przestępstw.

 

Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu?

 • Możliwość wpływu na rozwiązanie problemów wynikających z przestępstwa na zaproponowanych przez siebie warunkach.
 • Okazję do wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa oraz oczekiwań wobec podejrzanego lub oskarżonego.
 • Szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.


Jakie korzyści daje mediacja podejrzanemu lub oskarżonemu?

 

 • Możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz przeproszenia.
 • Szybsze zakończenie postępowania karnego, a w konsekwencji szybsze zatarcie skazania.
 • Zmniejszenie kosztów postępowania karnego.
 • Szansę na łagodniejsze potraktowanie przez sąd.


Jak sprawa trafia do mediacji?

 

 • Sprawa może zostać skierowana do mediacji na etapie postępowania prowadzonego przez policję lub prokuratora oraz po wniesieniu sprawy do sądu.
 • Sprawę do mediacji kieruje policja, prokurator lub sąd, na podstawie postanowienia, w którym zostaje wyznaczony mediator.
 • Skierowanie sprawy do mediacji jest możliwe za zgodą pokrzywdzonego i podejrzanego lub oskarżonego.
 • Pokrzywdzony oraz podejrzany lub oskarżony mają prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do mediacji.


Jak długo może trwać mediacja?

 

 • Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąc.


Jak przebiega mediacja?

 

 • Po otrzymaniu postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji, mediator kontaktuje się z podejrzanym lub oskarżonym oraz pokrzywdzonym i wyjaśnia im cele postępowania mediacyjnego, jak również informuje o przysługujących uprawnieniach.
 • Jeżeli podejrzany lub oskarżony i pokrzywdzony decydują się na udział w mediacji, wybierają sposób jej prowadzenia w postaci bezpośredniej (spotkanie „twarzą w twarz”) albo pośredniej (bez osobistego kontaktu); wówczas mediator spotyka się z każdym z uczestników na osobności, przekazując stanowiska i oczekiwania co do warunków ugody.
 • Mediacja jest prowadzona w sposób neutralny i poufny.


W jaki sposób może zakończyć się mediacja?

 

 • Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody albo jej brakiem.
 • Mediator przekazuje policji, prokuratorowi lub sądowi sprawozdanie z mediacji, z dołączoną do niego ugodą, jeśli została zawarta.


Jakie skutki wywołuje ugoda mediacyjna?

 

 • Zawarta w wyniku mediacji ugoda nie kończy postępowania karnego.
 • Prokurator podejmując decyzję o skierowaniu sprawy do sądu, jak również sąd w wyroku, powinni uwzględnić treść ugody mediacyjnej.
 • W sprawach z oskarżenia prywatnego mediacja może być alternatywą obowiązkowego posiedzenia pojednawczego prowadzonego przez sąd.


Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne - koszty ponosi Skarb Państwa.

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację


Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Tematy omawiane w toku mediacji zależą od woli jej uczestników. Przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy dotyczące: pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe. W sposób ugodowy można też uregulować np. wydanie paszportu, wybór kierunku edukacji dziecka, kontakty z dalszą rodziną lub zarząd majątkiem dziecka.


Korzyści z mediacji

 

 • Mediacja umożliwia stronom samodzielne zdecydowanie o tym jak chcą ułożyć relacje między rodzicami a dzieckiem po rozstaniu.
 • Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej osoby, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.
 • Jak sprawa trafia do mediacji?
 • Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu albo po wszczęciu postępowania - na podstawie postanowienia sądu.
 • W każdym wypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.
 • Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.


Kto decyduje o wyborze mediatora?

 

 • Mediatora wspólnie wybierają strony albo sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów.


Jak długo może trwać mediacja?

 

 • Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu nie powinno trwać dłużej niż miesiąc, jednak na zgodny wniosek stron może być przedłużone.

 

Jak przebiega mediacja?

 

 • Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania.
 • Mediator wyjaśnia zasady i przebieg postępowania mediacyjnego oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację.
 • Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą się także odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron.
 • Strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji.
 • Mediacja jest poufna. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim. Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.
 • Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.


W jaki sposób może zakończyć się mediacja?

 

 • Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony.
 • W sprawie rozwodowej i o separację mediacja może zakończyć się pojednaniem lub porozumieniem
 • Małżonków, bądź wypracowaniem zgodnych stanowisk procesowych. Stanowią one podstawę dla rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.
 • Mediator doręcza stronom odpis protokołu.
 • Mediator przekazuje sądowi protokół oraz ugodę, o ile została zawarta.
 • Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.
 • Sąd nie zatwierdzi ugody jeśli jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.
 • Jeśli ugoda której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.
 • W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.


Ile kosztuje mediacja?

 

 • Koszty mediacji ponoszą strony. Są one zazwyczaj ponoszone po połowie, chyba że strony ustalą inny sposób rozliczeń.
 • W postępowaniu mediacyjnym, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu wysokość wynagrodzenia mediatora w sporach niemajątkowych wynosi 60 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde następne posiedzenie- 25 zł. Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1.000 zł). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji, w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 50 zł za posiedzenie. Do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.
 • Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów wywołanych nieusprawiedliwioną odmową udziału w mediacji, na którą strona uprzednio wyraziła zgodę.
 • Jeśli dojdzie do zawarcia ugody, która jest wynikiem mediacji, strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu.
 • W sprawie o rozwód lub separację, jeżeli dojdzie do pojednania się stron przed sądem I instancji i cofnięcia pozwu, strona otrzymuje zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeżeli pojednanie się stron nastąpiło przed zakończeniem postępowania przed sądem II instancji, strona otrzymuje zwrot 50% uiszczonej opłaty od apelacji.
 • W przypadku mediacji, do której doszło nie na podstawie postanowienia sądu, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.
Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych